Aims of the Group

 • To promote the academic study of orchids and their biology and thereby establish a focus group in Wales.
 • To nurture individuals within the membership who wish to pursue specialist fields of orchid study.
 • Eventually, as funds become available, to provide small grants to students researching orchids.
 • To promote the cultivation and ex situ conservation of orchids.
 • To educate the public about orchids by means of lectures, informal discussions, open days and exhibitions.
 • To help conserve the native orchid flora.
 • To collaborate with other bodies, societies, groups and individuals with orchid interests.
 • To advise and assist with the development of an educationally representative living orchid collection and to train gardeners and volunteers in their cultivation.
 • To establish a resource centre of orchid literature, illustrations, photographs and orchid-based historical material.
 • To promote the history of orchid cultivation and science as it relates to Wales.
 • To promote further interest in orchids by visiting gardens, orchid shows, orchid nurseries, orchid fairs etc.
 • To host visiting speakers and orchid societies during visits to the region.

Amcanion y Gymdeithas

 • I hyrwyddo astudiaethau academaidd sy’n ymwneud â thegeirianau a’u bywydeg, ac felly sefydlu grŵp ffocws yng Nghymru.
 • I feithrin unigolion o fewn yr aelodaeth a hoffai weithio mewn meysydd arbennig wrth astudio tegeirianau.
 • Ym mhen hir a hwyr, pan fydd arian ar gael, darparu grantiau bychain ar gyfer myfyrwyr sy’n ymchwilio i degeirianau.
 • I hyrwyddo tyfu tegeirianau a’u gwarchod ex situ.
 • I addysgu’r cyhoedd am degeirianau drwy drefnu darlithoedd, trafodaethau anffurfiol, diwrnodau agored ac arddangosfeydd.
 • I gynorthwyo a gwarchod ein tegeirianau brodorol.
 • I gydweithio gyda chyrff, cymdeithasau, grwpiau ac unigolion eraill sy’n ymddiddori mewn tegeirianau.
 • I ymgynghori a chynorthwyo wrth ddatblygu casgliad cynrychiadol ac addysgol o degeirianau, ac i hyfforddi garddwyr a gwirfoddolwyr i’w tyfu.
 • I sefydlu canolfan adnoddau o lenyddiaeth ar degeirianau, lluniau, ffotograffau a deunydd hanesyddol sy’n ymwneud â thegeirianau.
 • I hyrwyddo hanes tyfu tegeirianau a gwyddoniaeth tegeirianau sy’n ymwneud â Chymru.
 • I hyrwyddo rhagor o ddiddordeb mewn tegeirianau drwy ymweld â gerddi, sioeau tegeirianau, planhigfeydd tegeirianau, ac ati.
 • I groesawu darlithwyr a chymdeithasau tegeirianau pan fyddant yn ymweld â’r ardal.