Aims of the Group

 • To promote the academic study of orchids and their biology and thereby establish a focus group worthy of a National Botanic Garden.
 • To nurture individuals within the membership who wish to pursue specialist fields of orchid study.
 • Eventually, as funds become available, to provide small grants to students researching orchids.
 • To promote the cultivation and ex-situ conservation of orchids.
 • To educate the public about orchids by means of lectures, informal discussions, open days and exhibitions.
 • To help support the conservation of the native orchid flora.
 • To collaborate with other bodies, societies, groups and individuals with orchid interests.
 • To advise and assist with the development of an educationally representative living orchid collection at the National Botanic Garden of Wales and to train the present gardeners and volunteers in the cultivation of orchids.
 • To establish a resource centre of orchid literature, illustrations, photographs and orchid-based historical material.
 • To promote the history of orchid cultivation and science as it relates to Wales.
 • To promote further interest in orchids by visiting other botanical gardens, orchid shows, orchid nurseries, orchid fairs etc.
 • To host visiting speakers and orchid societies during their visits to the Garden.

Amcanion y Gymdeithas

 • I hyrwyddo astudiaethau academaidd sy’n ymwneud â thegeirianau a’u bywydeg ac felly sefydlu grŵp ffocws sy’n deilwng o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol.
 • I feithrin unigolion o fewn yr aelodaeth a hoffai weithio mewn meysydd arbennig o ran astudio tegeirianau.
 • Ym mhen hir a hwyr, pan fydd arian ar gael, darparu grantiau bychain ar gyfer myfyrwyr sy’n ymchwilio i degeirianau.
 • I hyrwyddo tyfu tegeirianau a’u gwarchod ex-situ.
 • I addysgu’r cyhoedd am degeirianau drwy drefnu darlithoedd, trafodaethau anffurfiol, diwrnodau agored ac arddangosfeydd.
 • I gynorthwyo cefnogi a chynnal gwarchodaeth ein tegeirianau brodorol.
 • I gydweithio gyda chyrff, cymdeithasau, grwpiau ac unigolion eraill sy’n ymddiddori mewn tegeirianau.
 • I ymgynghori a chynorthwyo wrth i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddatblygu casgliad cynrychiadol ac addysgol o degeirianau ac i hyfforddi’r garddwyr a’r gwirfoddolwyr presennol wrth iddynt dyfu tegeirianau.
 • I sefydlu canolfan adnoddau o lenyddiaeth ar degeirianau, lluniau, ffotograffau a deunydd hanesyddol sy’n ymwneud â thegeirianau.
 • I hyrwyddo hanes tyfu tegeirianau a gwyddoniaeth tegeirianau sy’n ymwneud â Chymru.
 • I hyrwyddo rhagor o ddiddordeb mewn tegeirianau drwy ymweld â gerddi botanegol eraill, sioeau tegeirianau, meithrinfeydd tegeirianau ac ati.
 • I groesawu darlithwyr a chymdeithasau tegeirianau pan fyddant yn ymweld â’r Ardd.